Các văn bản, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến thực hiện đề tài NCKH cấp Trường

Phòng Đào tạo&QLNCKH hướng dẫn các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp trường như sau:

  1. De xuat_NVKHCN – mới
  2. HD_Đặt tên đề tài KHCN
  3. Mẫu thuyết minh
  4. Mẫu_Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN
  5. Mẫu_Bìa báo cáo tổng kết Đề tài KHCN
  6. Dự toán kinh phí NCKH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *