Các văn bản, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến thực hiện đề tài NCKH cấp Trường

Phòng Đào tạo&QLNCKH hướng dẫn các văn bản, biểu mẫu liên quan đến hoạt động Nghiên cứu khoa học cấp trường như sau: De xuat_NVKHCN – mới HD_Đặt tên đề tài KHCN Mẫu thuyết minh Mẫu_Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN Mẫu_Bìa báo cáo tổng kết Đề tài KHCN Dự toán kinh