Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2019

Thực hiện công văn số 6358/CV-BTCTW ngày 10/10/2018 của Ban Tổ chức, Ban Chấp hành Trung ương và để xây dựng kế hoach đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi các cơ quan/đơn vị thuộc Bộ công văn số 8320/BNN-TCCB ngày 24/10/2018, yêu cầu các cơ quan/đơn vị báo cáo các nội dung gồm:

  1. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT), an ninh quốc phòng năm 2018 và đề xuất, kiến nghi (nếu có)
  2. Tổng hợp nhu cầu đào tạo năm 2019: Bồi dưỡng nghiệp vụ; lãnh đạo quản lý; tiêu chuẩn ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; bồi dưỡng khác (biểu mẫu số 1); Đào tạo cao cấp LLCT (biểu mẫu số 2).
  3. Lập danh sách ứng viên đăng ký đào tạo cao cấp LLCT năm 2019 (biểu mẫu số 3)

Xem chi tiết và tải các biểu mẫu   tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *