I. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

1. Quá trình phát triển:

Từ năm 1976, là phòng Tổ chức – Hành chính của hai trường Trung học Thuỷ lợi 3 và Trung học Nông nghiệp Long Định; đến 31/12/1996 là phòng Tổ chức – Hành chính của trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Bộ (do sự sáp nhập giữa hai trường trên); từ tháng 01/2008 cho đến nay là phòng Tổ chức-Hành chính trường Cao đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ, (do trường Trung học và Dạy Nghề Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Bộ được nâng cấp lên trường Cao đẳng), là đơn vị luôn luôn gương mẫu, đi đầu, là trung tâm đoàn kết, là nơi giữ kỷ cương trong nhà trường; là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

2. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Ban Giám Hiệu, tổ chức, quản lý thực hiện các mảng công việc cụ thể như sau:

+ Quản lý cán bộ, viên chức và cơ sở vật chất thuộc phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

+ Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ, lễ tân, đối ngoại.

+ Sắp xếp tổ chức, tuyển dụng, quản lý và bồi dưỡng cán bộ viên chức.

+ Tổ chức thực hiện các chính sách chế độ, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ viên chức.

+ Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý các quy định, nội quy của cơ quan và quản lý Chiến lược phát triển Trường.

– Một số nhiệm vụ khác:

+ Bảo vệ an toàn về an ninh trật tự, an toàn về phòng chống cháy nổ và đảm bảo vệ sinh môi trường.

+ Cấp phát bảo hộ lao động theo chế độ

+ Tham gia giảng dạy và công tác đoàn thể.

3. Các thành viên trong phòng:

   •  Nguyễn Tiến Huyền, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng
   •  Trần Văn Thanh, Trưởng phòng
   •  Trần Văn Lên, Phó trưởng phòng
   •  Phan Ngọc Quí, Phó trưởng phòng
   •  Đỗ Thị Trúc Phương
   •  Trương Duy Tân.
   •  Huỳnh Tuấn Nhanh
   •  Phan Thị Phượng

4. Thành tích đã đạt được

+ Huân chương Lao động hạng 3 năm 2011.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006.

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn các năm: 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010. 2013.

5. Liên hệ:

+ Số điện thoại: 073.3850136

+ Trần Văn Thanh, Trưởng phòng; địa chỉ Email: tvthanh@sac.edu.vn

II. PHÒNG ĐÀO TẠO – QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

1. Quá trình phát triển:

Phòng Đào tạo được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập trường (năm 1976, tiền thân là phòng Giáo vụ của hai trường: Trường trung học Nông nghiệp Long Định và Trường trung học Thủy lợi 3), là đơn vị luôn luôn gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

2. Chức năng nhiệm vụ:

+ Quản lý cán bộ, viên chức và cơ sở vật chất thuộc phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng.

+ Giúp Hiệu trưởng trong việc định hướng và hoạch định chiến lược phát triển của Trường về cơ cấu ngành, nghề, mục tiêu đào tạo, quy mô và phương thức đào tạo.

+ Xây dựng chương trình đào tạo. Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo.

+ Quản lý tổ chức, cấp phát bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

+ Quản lý lưu trữ toàn bộ các hồ sơ về đào tạo.

+ Thông báo kết quả học tập của học sinh sinh viên, chứng thực các văn bản về đào tạo theo quy định của Ban Giám Hiệu.

+ Giám sát việc thực hiện các Quy chế về đào tạo.

+ Giám sát nghiệm thu khối lượng công tác giáo viên.

+ Quản lý phương pháp dạy học.

+ Thực hiện các công việc giáo vụ, theo dõi, tổng hợp, tổng kết, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo, thống kê làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

+ Quản lý phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các kế hoạch đào tạo.

+ Giám sát thực hành, thực tập trên các địa bàn.

+ Quản lý và phát triển các nguồn học liệu.

+ Quản lý và cung cấp các dịch vụ đào tạo.

+ Quản lý thực hiện các chương trình đào tạo.

3. Các thành viên trong phòng

   • Cao Hồ Thanh Xuân, Trưởng phòng
   • Nguyễn Trọng Trung, Phó trưởng phòng
   • Nguyễn Thị Bạch Diệp
   • Lương Thị Vũ Nhật
   • Lê Văn Phi
   • Nguyễn Thị Thanh Dung
   • Ung Minh Anh Thư
   • Võ Thị Kim Oanh

4. Thành tích đã đạt được:

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2005; 2011; 2013; 2015.

+ Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang năm 2006.

+ Giấy khen của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ năm 2011.

+ Tập thể lao động xuất sắc các năm học: 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2015 – 2016.

+ Tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liên tục.

5. Địa chỉ liên lạc:

 + Số điện thoại: 0733 850 139.

 + Trưởng phòng: Cao Hồ Thanh Xuân, địa chỉ Email: xuancdnb@sac.edu.vn

III. PHÒNG KHẢO THÍ – KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1.  Quá trình phát triển:

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng được thành lập từ khi Trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Bộ nâng cấp lên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ (năm 2008), là đơn vị luôn luôn gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

2. Chức năng nhiệm vụ:

– Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý thực hiện các mặt công tác về khảo thí, kiểm định chất lượng đào tạo (từ năm 2008 – nay), tuyển sinh, giới thiệu việc làm và quan hệ doanh nghiệp (từ năm 2015 – nay):

– Quản lý công tác khảo thí: Thực hiện toàn bộ công việc thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp theo quy chế của các bậc học; Nghiên cứu và bồi dưỡng các kiến thức về khoa học đo lường trong giáo dục cho tất cả giảng viên, giáo viên. Triển khai áp dụng các khoa học đo lường trong giáo dục để cải tiến các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên, hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy.

– Công tác đảm bảo chất lượng: tổ chức tự đánh giá nhà trường và các chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám sát các chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra ; lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về chương trình đào tạo nhằm cải tiến chất lượng giảng dạy và chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

– Tổ chức triển khai công tác tuyển sinh các hệ đào tạo trong nhà trường.

– Khảo sát tình hình việc làm, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

– Gắn kết với các công ty, doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ đào tạo và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

3. Các thành viên trong phòng:

   • Bùi Ngọc Phước Hảo, Trưởng phòng.
   • Trần Thị Xuân Đào.
   • Nguyễn Thị Thanh Huy.
   • Nguyễn Thị Ngọc Huyền.
   • Lưu Hồng Minh Tâm.
   • Nguyễn Duy Tân.
   • Phạm Thị Kim Oanh.

4. Thành tích đã đạt được:

+ Bằng khen Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2014.

+ Tập thể lao động xuất sắc các năm học: 2012 – 2013; 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2015 – 2016.

+ Tập thể lao động tiên tiến các năm học: 2008 – 2009; 2009 – 2010; 2010 – 2011; 2011 – 2012.

5.  Địa chỉ liên lạc:

+ Số điện thoại: 0733 958 978; 0733 850 136 (xin số: 115)

+ Trưởng phòng: Bùi Ngọc Phước Hảo, địa chỉ Email: buihao@sac.edu.vn

IV. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN:

1.  Quá trình phát triển:

Phòng Công tác sinh viên được thành lập năm 2008 trên cơ sở phòng Công tác Học sinh của Trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Bộ, là đơn vị luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

2. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Công tác Sinh viên là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám Hiệu trong công tác Giáo viên chủ nhiệm; Thực hiện chế độ chính sách, học bổng, khen thưởng – kỷ luật học sinh sinh viên (HSSV); Tư vấn HSSV (học tập, đời sống, chỗ ở, việc làm, …); Chăm sóc sức khỏe; Quản lý HSSV nội, ngoại trú trong thời gian học tập tại Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ.

3. Các thành viên trong phòng:

   • Huỳnh Lê Ninh Khoa, Trưởng phòng
   • Nguyễn Ngô Hải Triết Học, Phó trưởng phòng
   • Võ Thúy An
   • Nguyễn Thị Thùy Dương
   • Trần Đức Thắng
   • Trần Quốc Hùng
   • Dương Mỹ Tiên

4. Thành tích đã đạt được:

Từ 1997 đến nay đơn vị luôn được công nhận tập thể Lao động tiên tiến, Lao động tiên tiến xuất sắc.

5. Địa chỉ liên lạc:

 + Số điện thoại: 0733 850 142

 + Trưởng phòng: Huỳnh Lê Ninh Khoa, địa chỉ Email: ninhkhoa@sac.edu.vn

V. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN:

1. Quá trình phát triển:

Từ khi thành lập năm 1976 cho đến nay, nhà trường trải qua 40 năm xây dựng và phát triển. Trong thời gian đó công tác tài chính kế toán của nhà nước đã có nhiều thay đổi, từ cơ chế bao cấp sang cơ chế quản lý thị trường … và bây giờ là cơ chế khoán tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu như: Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 “về chế độ Tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu”; Nghị định 43/2006/NĐ-CP “quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập” và mới đây nhất là Nghị định 16/2015/NĐ-CP “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Với nhiệm vụ được giao là giúp Ban Giám Hiệu quản lý tài sản, tài chính của nhà trường, thanh toán thu, chi theo đúng chế độ tài chính của nhà nước.  Dưới sự hướng dẫn của Bộ Tài chính, sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những năm qua tập thể cán bộ nhân viên phòng Tài chính – Kế toán nhà trường luôn thực hiện đúng các quy định về công tác tài chính kế toán nhà nước đề ra.

Từ những quy định về quản lý và sử dụng tài chính của nhà nước, phòng Tài chính – Kế toán luôn tham mưu, đề suất với Ban Giám Hiệu về việc tìm nguồn thu hợp pháp mà chế độ nhà nước cho phép, đồng thời đề suất một số nội dung khoán chi cho cho đơn vị nhằm tăng thêm nguồn thu cho nhà trường góp phần cải thiện đời sống cho toàn thể cán bộ viên chức (CBVC) nhà trường. Trong những năm gần đây Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường thực hiện cơ chế giao khoán cho một số đơn vị nên  các đơn vị đã chủ động tìm nguồn sản xuất dịch vụ, đào tạo các lớp ngắn hạn, trung hạn nhằm tăng nguồn thu của nhà trường như: Khoán chế độ đi công tác cho CBVC; Khoán sử dụng vật tư văn phòng phẩm cho giáo viên và các Khoa; Khoán quản lý, khai thác, sử dụng ký túc xá; Khoán quản lý khai thác sử dụng trại thực nghiệm; Khoán tổ chức, thực hiện các hoạt động đào tạo, sản xuất dịch vụ có thu cho các Khoa chuyên môn nhằm để khuyến khích tính năng động và tự chủ trong tìm kiếm công việc cho CBVC. Vì vậy nguồn thu tăng lên, thu nhập của CBVC luôn ổn định và có chiều hướng tăng lên, đời sống được nâng cao, đội ngũ CBVC yên tâm công tác, quyền lợi của CBVC luôn được bảo vệ. 

Về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí: Phòng Tài chính – Kế toán luôn tham mưu cho Ban Giám Hiệu về công tác tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ những khoản vật tư thực hành, thực tập; quản lý tiết kiệm xăng xe, điện, nước; văn phòng phẩm; tiết kiệm kinh phí sửa chữa thường xuyên… nhưng đảm bảo hoạt động chuyên môn của nhà trường luôn diễn ra thường xuyên liên tục. Thông qua Báo cáo quyết toán Tài chính hàng năm với Vụ Tài chính, nhà trường luôn thực hiện tốt tiết kiệm, chống lãng phí từ kinh phí do ngân sách nhà nước giao và các khoản thu khác của nhà trường. Kinh phí tiết kiệm hàng năm khoảng 10% tổng kinh phí được giao trong năm. Mặc khác thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước như thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ các hoạt động sản xuất dịch vụ.

2. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Tài chính – Kế toán có tổng số cán bộ viên chức trong phòng là 05 người trong đó: 01 trưởng phòng phụ trách chung, chịu trách nhiệm lập kế hoạch thu, chi tài chính, lập báo cáo các cấp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đôn đốc nhắc nhở công việc được giao; 01 kế toán thanh toán thu, chi, thanh toán tạm ứng; kế toán quản lý tài sản; kế toán chế độ tiền lương BHXH, thuế TNCN; 01 kế toán tổng hợp, kế toán ngân hàng kho bạc; 01 kế toán các khoản phải thu, phải trả, hoạt động SXDV và thuế TNDN; 01 thủ quỹ, thủ kho.

3. Các thành viên trong phòng:

   • Dương Văn Thọ, Trưởng phòng
   • Đỗ Thị Xoan
   • Bùi Thị Minh Ngọc
   • Phạm Thị Mỹ Nương
   • Nguyễn Thị Kiều.

4. Thành tích đã đạt được:

Bằng khen Bộ Thuỷ Lợi năm 1987.

Bằng khen Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2002, 2004, 2005, 2006.

Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang năm 2004.

Nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị lao động tiên tiến”.

5. Địa chỉ liên lạc:

 + Số điện thoại: 0982 230 400; 0733 850 136 (xin số: 101)

 + Trưởng phòng: Dương Văn Thọ, địa chỉ Email: duongtho_2007@sac.edu.vn

VI. PHÒNG QUẢN TRỊ – QUẢN LÝ THIẾT BỊ:

1. Quá trình phát triển và chức năng nhiệm vụ:

Qua 40 năm, Phòng Quảng trị – Quản lý thiết bị đã trải qua nhiều thay đổi về tên gọi và có những nét đặc thù theo từng giai đoạn nhưng nhiệm vụ cơ bản luôn có những tương đồng.

– Giai đoạn: 1976 – 1987 là Phòng Hành chính – Quản trị với chức năng chủ yếu là quản lý, sửa chữa nhà cửa, phương tiện, vật tư, xe máy.

– Từ 1976 – 1985 : Phòng Đời sống lo bếp ăn tập thể của học sinh và đời sống của cán bộ và viên chức nhà trường, quản lý nhà trẻ mẫu giáo, căn tin, điện nước, đảm bảo sản xuất – chăn nuôi.

– Từ 1988 – 2007: Phòng Quản trị – Đời sống với nhiệm vụ chủ yếu là giúp Hiệu trưởng quản lý các mặt công tác về quản trị đời sống (ăn, ở, đi lại) và các dịch vụ xã hội khác trong trường, tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về phân phối, sử dụng, tu sửa, cải tạo nhà làm việc, nhà ở, ký túc xá, nhà ăn, nhà thực nghiệm, thực tập sản xuất – dịch vụ. Xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm, bảo trì các loại trang thiết bị cần thiết cho trường. Tổ chức các mặt về công tác sản xuất – dịch vụ phục vụ đời sống vật chất của cán bộ, viên chức, học sinh trong trường.

– Từ 2008 đến nay là Phòng Quản trị – Quản lý thiết bị với chức năng – nhiệm vụ chủ yếu : Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý thực hiện các mặt công tác : Quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị, cơ sở vật chất trang thiết bị, kiểm kê, đánh giá tài sản, cơ sở vật chất và lập kế hoạch thanh lý định kỳ hàng năm cho toàn trường; lập kế hoạch mua sắm, xây dựng, sử dụng và sửa chữa cơ sở vật chất, tổ chức thực hiện giám sát công trình xây dựng và sửa chữa các hạng mục công trình; Quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất chung cho toàn trường; Lập kế hoạch sử dụng, mua sắm đồ dùng dạy học; Quản lý công tác điện, nước, vệ sinh môi trường; Quản lý và sử dụng đất đai, cơ sở hạ tầng; Quản lý và điều động xe ô tô của Trường.

2. Các thành viên trong phòng:

   • Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng phòng.
   • Tạ Nhơn Hùng, Phó Trưởng phòng.
   • Bùi Văn Khoa.
   • Nguyễn Văn Sắc.
   • Trương Hoàng Hải.
   • Ngần Văn Hà.
   • Lê Vũ Tiến
   • Hồ Văn Phú.
   • Võ Thị Loan

3. Thành tích đã đạt được:

 Với chức năng, nhiệm vụ đã nêu, hàng năm tập thể, cá nhân trong phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Giám hiệu giao được Hội đồng thi đua đánh giá tập thể lao động tiến tiến mỗi học kỳ, năm học. Phòng được Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Tiền Giang, Trường tặng Bằng khen, Giấy khen cho tập thể lao động xuất sắc, tập thể Lao động tiên tiến. Nhiều cá nhân của Phòng được nhận Bằng khen, của UBND tỉnh Tiền Giang của Bộ NN và PTNT, Công đoàn ngành Nông nghiệp Việt Nam, kỉ niệm chương vì thế hệ trẻ của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở .

4. Địa chỉ liên lạc:

 + Số điện thoại: 0916 385 546; 0733 850 136 (xin số: 102)

 + Trưởng phòng: Nguyễn Văn Ngọc, địa chỉ Email: nguyenvanngoc@sac.edu.vn