I. SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

  1. Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ công nghệ, hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn khu vực Nam Bộ trong đó lấy đào tạo nguồn nhân lực các lĩnh vực nông, ngư nghiệp và phát triển nông thôn làm trọng điểm

  1. Mục tiêu chiến lược

Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với những kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức cần thiết để tiến thân lập nghiệp; phấn đấu trở thành trường Cao đẳng Nông nghiệp trọng điểm tại khu vực Nam Bộ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phát triển thương hiệu “Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ” rộng rãi trong cả nước, trong khu vực và quốc tế.