I. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

1. Quá trình hình thành phát triển

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ  được thành lập ngày 10/01/2012  theo Quyết định số 21/QĐ – TCHC.

2.  Chức năng:

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ  là đơn vị tương đương cấp phòng của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, chức năng nhiệm vụ, thực hiện theo Quyết định số 21/QĐ – TCHC ngày 10/01/2012 về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ .

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ là nơi tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ theo các hình thức tập trung, vừa làm vừa học, tự học có hướng dẫn, đào tạo từ xa v.v… đồng thời triển khai nghiên cứu ứng dụng về CNTT của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ  là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ của hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Thành tích đạt được

Tập thể lao động tiên tiến năm 2012, 2013, 2015, 2016, 2017.

4. Địa chỉ liên lạc

+ Số điện thoại: 0919445755

+ Giám Đốc: Lê Trọng Hiếu. Địa chỉ Email:  letronghieu@sac.edu.vn

II. TRẠI THỰC NGHIỆM:

1. Quá trình hình thành phát triển

Trại thực nghiệm được thành lập theo Quyết định số: 415/QĐ – CĐNB ngày 02/06/2011, trên cơ sở sáp nhập trại thực nghiệm của khoa Trồng trọt – BVTV; trại thực nghiệm của khoa Chăn nuôi Thú y và khu thực hành – thực tập khoa Thủy lợi.

Trại thực nghiệm là một đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu, do Ban giám hiệu ra quyết định thành lập, hoạt động theo qui định của pháp luật và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.

2.  Chức năng:

Phục vụ cho công tác đào tạo, tham quan, thực tập cho học sinh – sinh viên, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học, triển khai những ứng dụng khoa học vào thực tế, kết hợp với sản xuất gắn thu bù chi, nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của Nhà trường giao.

Là cơ sở để phục vụ thực hành thực tập cho học sinh – sinh viên của Nhà trường

Tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên – giáo viên và sinh viên trong nghiên cứu khoa học, tiếp cận để giải quyết các vấn đề thực tế phù hợp với chương trình đào tạo và nghiên cứu được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề theo kế hoạch của trường.

Là nơi nghiên cứu thực nghiệm các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi.

Là cơ sở để chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp.

Là nơi tổ chức sản xuất các sản phẩm hoặc tổ chức các dịch vụ phù hợp với chức năng của trại, để phát huy hiệu quả tiềm năng của trại.

Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng qui định của pháp luật và qui định của nhà trường.

3. Thành tích đạt được

Tập thể lao động xuất sắc năm 2013, 2014.

Tập thể lao động tiên tiến năm 2015, 2016, 2017.